Hållbara lösningar för restprodukter från avfallsförbränning

Reference number
Coordinator Chromafora AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2014 - December 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

-Relevanta aktörer är nu knutna till projektet. -Marknadsanalys av övriga marknader och en idé om kommersialiseringsplanen börjar ta form. -Designen för en pilot börjar ta form. -Djupare litteraturstudie är klar. -Ett konsortiumutkast har påbörjats. -Patentanalysen pågår fortfarande. Syftet och målet med projektet UDI steg 1 har därmed uppnåtts.

Results and expected effects

Resultaten från steg 1 indikerar att vi har goda möjligheter att genomföra steg 2 och 3 med lyckade resultat, och därmed komma till ett paradigmskifte i hanteringen av flygaskor och rökgas kondensat. Förväntade effekter är att processen, efter att demonstrerats i pilotskala, kan kommersialiseras. Detta innebär i sin tur att avfallsförbränning kan fortsätta vara en väsentlig del av det energisystem som Sverige valt. Detta kan skapa tillväxt för Sverige och energisektorn och även bidra till en ökad sysselsättning för de industrier relaterade till energisektorn.

Approach and implementation

En studie av tidigare resultat om tvätt av flygaskor har genomförts av alla parter i projektet. Ett flertal laboratorieförsök har utförts i vilka metaller lakats ut från askan och tvättvätskan därefter renats. Både aska och tvättvätska har analyserats före och efter SELMEXT. Resultaten så här långt är bra, askan kan renas till den grad att den kan hanteras som icke farligt avfall och ur tvättvätskorna kan tungmetaller och ofarliga metaller delas upp i 2 separata strömmar. Den av projektet utarbetade processen möjliggör en kostnadseffektiv hantering av alla restprodukter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.