Hållbara cykelnät - Gränsöverskridande verktyg för hållbar cykelvänlig stad

Reference number 2011-02920
Coordinator Spacescape AB
Funding from Vinnova SEK 750 000
Project duration November 2011 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att utveckla metoder eller tjänster för förbättrad kunskap om vilka investeringar i cykel och annan infrastruktur som är (kostnads-) effektiva i att bidra till en ökning av cykeltrafiken. Målet var att identifiera olika former av verktyg på olika skalnivåer och utifrån olika behov. även en systematik kring måluppföljning var en del av målsättningen för projektet. Genom workshops och nätverkskontakter har ett kunskapsbehov gällande cykelplanering identifierats, specifikt vad gäller metoder för att analysera kundnöjdhet och stadsbyggnadskvalitet.

Results and expected effects

Förslag till metod- och analysverktyg har tagits fram och presenterats i ett erbjudande ställt till kommuner. Erbjudandet pekar på behovet av att med ett enkelt verktyg kunna beskriva styrkor och brister i nuvarande nät som stöd för framtida cykelplanering. Metoderna bygger på tillgänglig forskning och empiri inom stadsbyggnad och trafikforskning och föreslås utvecklas ytterligare inom ett framtida konsortium, för att kunna kvalitetssäkra stadsplaneringens olika faser. Förväntade effekter är kostnadseffektivitet i offentlig förvaltning samt en ökad andel cyklister.

Approach and implementation

I den inledande fasen av projektet genomfördes ett uppstartsmöte samt två workshopar. Deltagande parter träffades för att diskutera idéutveckling och möjliga slutprodukter av projektet, identifiera kunskapsbehov samt behovet av tjänster gällande cykelplanering och slutligen formera tjänstepaket med analysverktyg för cykelnätsanalys. Ett erbjudande om deltagande i ett framtida konsortium och om möjlighet att testa analysverktygen formulerades och sändes ut till kommuner.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.