Grafen på fartygsskrov för minskad korrosion och påväxt

Reference number
Coordinator SHT Smart High-Tech Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 450 000
Project duration November 2016 - July 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call SIO Grafen Förstudieprojekt och Forsknings- och innovationsprojekt sommar 2016

Purpose and goal

Syftet med projektet var att undersöka möjligheterna för ett miljömässigt hållbart grafen-baserat färgsystem med kombinerad effekt mot både påväxt och korrosion på fartyg och marina konstruktioner. Genom litteraturstudie och preliminära tester på lab med modifierat grafen (med adderade funktionella grupper) har användbarheten av grafen i marina färger/ytskydd undersökts.

Expected results and effects

Resultat från litteraturgenomgången visar på möjligheterna att använda grafen-baserade material i marina färger mot påväxt och korrosion, utan negativ påverkan på den marina miljön. Vi har eftersträvat en jämn fördelning av grafen i polymer-matrisen, vilket är en förutsättning del vid masstillverkning av färg med grafen som aktiv antifouling och antikorrosions substans. Vi har även arbetat fram ett effektivt protokoll för att undersöka grafens antifouling-egenskaper på lab i tester med naturligt havsvatten. Dispergering av grafen i polymer matrisen behöver utvecklas ytterligare för att nå en jämn fördelning av grafen-flagor.

Planned approach and implementation

De grafenmaterial som undersöktes i förstudien har visat korrosionsinhiberande egenskaper och antifouling-egenskaper. Vidare arbete behövs dpck för att kunna förklara vilka mekanismer och karaktärer hos materialet som ligger bakom dessa egenskaper och effekter mot påväxt och korrosion. Detta bör inkludera studier av miljöpåverkan från grafen vid användning under längre tid och i naturliga miljöer. En fullskalig studie av materialet för dessa applikationer beräknas ta 2-3 år. I ett sådant demostrationsprojekt skulle även framtida kommersialiseringsmöjligheter för grafen i marin färg belysas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.