Grafen i textilier

Reference number
Coordinator Inuheat Group AB
Funding from Vinnova SEK 299 000
Project duration November 2017 - June 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call 2016-05206-en

Purpose and goal

Syftet var att öka ledningsförmågan i ett garn genom att addera grafen, endera i eller på ytan av det. Användningsområde för dessa garner är i elektriskt uppvärmda klädesplagg. Till grund för försöken utfördes först en litteraturstudier av beläggning och smältspinning. Utifrån denna genomfördes olika smältspinnning -och beläggningförsök, och de tillverkade materialen utvärderades med avseende på exempelvis elektriskledningsförmåga och morfologi. Kunskap och resultat har regelbundet delats mellan samarbetspartnerna, vilket har bidragit till att projektmålen och förväntningar har uppnåtts.

Expected results and effects

Att tillföra grafen via doppbeläggning har potential som ett tillvägagångssätt för att tillverka kommersiellt ledande garn. Katajonisering av fiberytan har visat sig spela en viktig roll för fiberns elektriska egenskaper. Vid smältspinning tillsattes grafen till polymeren som har spunnits till ett garn. Aggregering och dispergering av grafen nanoplattor (GNP) visade sig ha stor inverkan på det slutliga resultatet. Smältspinningsförsök med inblandning av grafen visade sig ge fiber med en ojämn yta, och svårigheter att sträcka tillräckligt för att ge en fullgod fiber dragstyrka.

Planned approach and implementation

Litteraturstudien omfattande patent och vetenskaplig litteratur visade att det är svårt att jämföra resultat i olika studier, då material och tillverkningsmetoder påverkar slutresultatet. Det är dock värdefullt att veta vad som gjorts inom området som rör projektet. För att kunna använda en grafenkvalitet med lämpliga egenskaper genomfördes en inventering av grafentillverkare. Att studera hur man skall grafen belägga och smältspinna ett garn har givit alla partner ny kunskap. Antalet iterationer begränsandes av projektomfattningen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.