GOTRIS II - ITS för effektiv Godstransport i Inlandssjöfart

Reference number
Coordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Funding from Vinnova SEK 8 222 500
Project duration August 2012 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

I GOTRIS kommer en ITS-plattform att utvecklas i vilka informationskällor från olika organisationer integrerats. Genom att sammanföra olika aktörer och låta järnvägen, sjöfart och vägtrafik dela information och tjänster i ett RIS för Göta älv, kommer projektet visa hur navigering på Vänern och Göta älv kan hanteras för passager av broar och slussar minskade störningar för vägtrafik och järnvägstransporter samtidigt som sjötrafiken optimeras.

Results and expected effects

Resultat och förväntade effekter: Demonstrerat i en verklig miljö hur ITS kan användas för att hantera olika transportsätt som konkurrerar om samma resurs - passage på och över Göta älv på ett effektivare sätt. Producerat beslutsunderlag för att hantera en framtida organisation, föreskrifter och kontrollprinciper för trafiken på och över Göta älv. Utvecklade modeller för prognostisering av resor och ankomsttider för fartygstrafiken på Göta älv. Utvecklat och verifierat hur tredjepartstjänster kan skapas utifrån öppen data i GOTRIS-plattformen.

Approach and implementation

Projektet bestod i huvudsak av en design- och utvecklingsfas, och en utvärderingsfas. Under första året utvecklades plattformen med bas i materialet från A-projektet, och i samråd med användare och utvecklare. Utvärderingsfasen bestod i sig av en validering-del där systemet prövades av lotsar i en simuleringsanläggning på Chalmers Fälttest med verkliga fartyg, lotsar och trafikledare genomfördes därefter under en 8 månader lång pilotperiod. Under perioden genomfördes förutom omfattande dataloggning, även intervjuer, ombordobservationer, enkäter.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.