Giftfri Båtbottenfärg

Reference number
Coordinator Ekomarine Paint AB
Funding from Vinnova SEK 1 090 000
Project duration April 2013 - March 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål var att skapa en miljöanpassad Antifoulingfärg med effekt likvärdig de biocid- och tungmetallbaserade produkterna som idag är helt dominerande på marknaden - och som sedan 2012 även dominerar östersjömarknaden! Målet var att till säsongen 2014 kunna marknadsför produkten för användning i östersjön. Syftet med projektet anses i stort vara uppfyllt. Målet med projektet har av bolagets styrelse bedömts vara allt för riskfyllt att verkställa. Ytterligare tester bör utföras på båtar i rörelse där bl a friktion har stor effekt på såväl effekt som effekttid.

Results and expected effects

Med de resultat som uppnåtts under projekttiden så var den förväntade effekten av projektet att bolagets produkt NeptuneFormula skulle kunna öka sin marknadspotential från långsamgående båtar i östersjön till samtliga fritidsbåtar östersjön samt till den svenska västkusten. Dock anser bolagets styrelse att riskerna är allt för stora för att redan till säsongen 2014 marknadsföra den nya produkten på de nya marknaderna. Verksamheten behöver ännu en säsong med bred testverksamhet innan den nya produkten kan lanseras på nya marknader.

Approach and implementation

Verksamhetens upplägg för forskning, utveckling samt uppföljning och analys har i stort sett genomförts utan större avvikelser. Yttre faktorer så som den ovanligt sena avslutningen på båtsäsongen 2013 påverkade tidschemat något då vi inte kom igång med analys och uppföljning av sommarens båttester i tid. Detta försenade våra tester i varmare vatten under vinterhalvåret.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.