Gestaltning av personlig Elproduktion

Reference number
Coordinator Pike Solution AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration March 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet ´Gestaltning av personlig Elproduktion´ var att utveckla produkt och tjänstekoncept för visualisering av olika förhållanden i hushållets användning och produktion av el. Målsättningarna med projektet har uppfyllts då projektgruppen både i teori och praktik påvisat designförslag för olika produkter samt utvecklat en fungerande teknikplattform för fortsatt kommersialisering. Projektgruppens kompetensgrund inom innovation för hållbara IT-designprodukter och tjänster har i väsentlig grad ökat som ett direkt resultat av det genomförda projektet.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i ökad förståelse för vikten av attraktiva produkter för gestaltning av personlig elproduktion hos projektgruppens deltagande företag och organisationer. Genom den användarcentrerade utvecklingsprocessen har attraktiva designförslag skapats som utgör en bas och startpunkt till framtida kommersialisering av produkter. Kompetensnivån har höjts hos samtliga projektpartners gällande mekanismerna hos konsumenters adaption av den relativt nya företeelsen personlig elproduktion med stärkt konkurrenskraft som effekt.

Approach and implementation

Den huvudsakliga projektorganisationen och genomförandeplanen har fungerat. Däremot kan det konstaterat att den mångfacetterade projektgrupperingen hade fungerat bättre genom starkare resurssättning gällande projektledning, speciellt då projektgruppens sammansättning förändrades under projektets genomförande. På det stora hela kan det dock konstaterats att projektets mål och genomförande har gett de önskade effekterna hos de involverade parterna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.