Gen(us)vägar för hållbar tillväxt i Fiber Optic Valley

Reference number
Coordinator Fiber Optic Valley Ideella Förening
Funding from Vinnova SEK 5 000 000
Project duration October 2008 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte är att bidra till utvecklingen av nya metoder för praktiskt förändringsarbete och en verksamhetsanpassad integrering av genusperspektivet på organisationsnivå med nya interna processer som resultat. Projektet kommer att undersöka hur könsmärkning utgör hinder för innovationers framväxt och organisationers möjligheter till utveckling. Syftet är även att identifiera vad som utgör nödvändiga villkor för att uppnå en varaktig integrering av genusperspektivet. Målsättningen är att öka både den kvantitativa och den kvalitativa jämställdheten i syfte att stärka innovationsförmågan inom Fiber Optic Valley.

Results and expected effects

Kortsiktiga effekter; ökad medevtenhet kring det normativa tänkandet kring genus, nya interna processer och strukturer, stärkt innovationskompetens, bättre förutsättningar att rekrytera attraktiv arbetskraft. Långsiktiga effekter;Hållbar tillväxt och ökad konkurresförmåga, utveckling av nya tjänster och produkter, förre könsmärkata jobb- större rörlighet av arbetskraften.

Approach and implementation

Strategin fokuserar på metodutveckling för att integrera förändringsarbetet inne i organisationerna. Externa och interna stödstrukturer utvecklas i genomförandeprocessen. Angreppssätt och metodik I projektet Gen(us)vägar avser vi att arbeta med en tillväxtmodell som består av fyra huvudprocesser: 1) Integrering av genus på organisatorisk nivå 2) Ledningsstyrning och genuskunskap 3) Innovationsforum en metod för spridning 4) Forskning med fokus på motstånd samt produkt- och tjänsteutveckling

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.