Från avlopp till resurs. Slutna vattenbalanser i industrin

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - Energi och cirkulär ekonomi, BORÅS
Funding from Vinnova SEK 350 000
Project duration November 2017 - May 2018
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call 2017-02880-en

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att testa några systematiska metoders (materialflödeskostnadsredovisning enligt ISO 14051:2011, vatten- och energifokuserade pinch-analyser) potential att kunna integreras och nyttjas för att hjälpa företag sätta upp strategier samt identifiera kostnads- och resurseffektiva åtgärder ur både vatten- och energiperspektiv. Målet har varit att pröva hypotesen att detta går samt att, om denna inte förkastas, identifiera hinder och flaskhalsar för vidare utveckling.

Expected results and effects

Det initiala resultatet från projektet är att hypotesen håller, det finns värde i en integrerad användning. Metoderna adresserar olika frågeställningar och kan tillsammans generera både information om nuläge i företaget, benchmark mot teoretisk och praktisk potential, samt en väg framåt för att nå satta mål. Vidare utveckling av tankarna behövs dock. Effekten av ett flerdimensionellt verktyg som detta är att ett underlag för att fatta systemmässigt hållbara beslut kommer industrin till gagn.

Planned approach and implementation

Projektet utfördes i fem arbetspaket; projektledning, kommunikation, ett AP som fokuserade på att definiera HUR verktygen skulle användas, ett AP med fokus på definition av parametrar samt insamling av data, och slutligen ett AP 4 där metoder utvärderades samt hinder identifierades. I stora drag är det relativt tydligt hur man kan jobba med verktygen givet olika mål. Det återstår dock en del arbete för att skapa rutiner och förklarande exempel som gör det praktiskt möjligt att på ett enkelt sätt korrekt definiera ingående parametrar i metoderna, samla in indata, samt göra analyser.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.