Framtidens stad med syntetiska populationer

Reference number
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Mätteknik
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration June 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Syftet med projektet är att skapa en miljö som möjliggör design av hållbara framtida urban miljöer. Målet med initieringsprojektet har varit att identifiera hur vi på bästa sätt möter de utmaningarna som finns. Vi har identifiera konkreta lösningar på hur utmaningarna skall mötas och vilken roll projektet spelar i dessa sammanhang. Utmaningarna vi adresserar är den inkluderande staden som skall motverka segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt den tillgängliga staden där mobiliteten bevaras samtidigt som bilanvändningen kraftigt minskar.

Results and expected effects

Projektet förutsätts ge effekter i form av möjligheter att utveckla modeller där komplexa frågeställningar runt framtida urbana miljöer kan analyseras och visualiseras. Initieringsprojektet har lett till formeringen av ett konsortium som innehåller alla parter som är väsentliga för en framgångsrik utveckling av projektet. Vi har definierat tydliga arbetspaket för att möta frågeställningar runt segregation, riskhantering vid framtida klimateffekter samt mobiliteten.

Approach and implementation

Projektet har genomförts genom arrangerade workshops. Den första workshopen handlade om att presentera alla deltagarnas kompetens så att alla i projektet har en gemensam kunskapsgrund. Vi identifierade dessutom för projektet andra relevanta aktörer. Syftet med workshop nummer två var att tydligare definiera projektet, bredda synsättet och få input från andra aktörer. Baserat på kunskap från ett flertal aktörer aktiva inom vårt områdeidentifierade vi de huvudsakliga utmaningar vi vill angripa samt hur vi kan göra detta med specifika satsningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.