Framtidens hållbara boende

Reference number
Coordinator JOHANNEBERG SCIENCE PARK AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Synliggörande av projekten, utvidgade konsortier, mer involvering av företag i projekten, stärka samhällsbyggnads Arenan på Johanneberg Science Park. Huvudmål och syfte är att skapa framtidens hållbara boende där både akademi, samhällsaktörer och näringsliv kommer längre tillsammans. Uppfyllelsen är mycket god. Intresset för projekten är mycket stort och både Riksbyggen och HSB förlägger centrala FoU insatser i här. Det stora fokuset på projekten lockar forskning, andra finansiärer, EU och samhälle att vara involverade och att lägga tid på projekten.

Results and expected effects

Förväntade resultat var bland annat att vi skulle ha fördjupat oss i viktiga frågeställningar som design som gör forskning kring hållbart liv möjlig, social hållbarhet kopplat till boende och husutformning. Det är genomfört. Vi har genomfört det antal workshops vi planerat samt konkretiserat, kraftsamlat och bildat ett starkt konsortie till samverkansansökan. Projekten har stärkts mycket under projektperioden med nya partners knutna till de båda projekten. Synligheten har varit mycket stor i media, på hemsidor och konferenser.

Approach and implementation

Projekten knyts till den Open Arena Samhällsbyggnad som byggs upp på Johanneberg Science Park. Närheten till akademi, samhällsaktörer samt företag från samhällsbyggnadssektorn skapar en unik möjlighet att testa och utveckla både teknik, lagstiftning och arbetsmetoder. Med organiserad verksamhet kring SMF där de större företagen är draglok kan de båda FoU projekten HLL och PFH kopplade till två av Sveriges största bostadsaktörer vara med i fronten och utveckla framtidens hållbara bostäder och förutsättningar för en hållbar livsstil för de boende på kommersiella villkor.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.