Framtidens hållbara avfallshantering i tät urban miljö: ESS/Brunnshög

Reference number 2014-03992
Coordinator Lunds kommun - LUNDS RENHÅLLNINGSVERK
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration September 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte var att precisera Lunds kommuns behov inför planering och upphandling av nya avfallslösningar. Projektet ska undersöka möjligheterna att hitta nya innovativa sätt att erbjuda en hållbar och användarvänlig avfallshantering i Brunnshög. Resultatet av projektet ska kunna användas exv. i en tekniktävling, i innovationsvänlig upphandling eller i upphandling.

Results and expected effects

Projektet har resulterat i en nettoförteckning över behov, som kan utgöra grund för upphandling av nya avfallslösningar i Brunnshög, en omvärlds- och marknadsanalys med internationell utblick och en projektplan för hur arbetet kan föras vidare i utvecklings- och upphandlingsskedet Projektet har lett till att Lunds kommun och andra nyckelaktörer har gemensam målbild av framtidens hållbara avfallshanteringssystem i Brunnshög, och ökad samsyn kring prioriteringar i det fortsatta arbetet.

Approach and implementation

Steg 1. Målbild, övergripande behovsidentifiering för framtidens avfallshantering ut i Brunnshög: Genomgång av befintligt material samt dialog med referensgrupp och stort antal aktörer. Steg 2. ökad kunskap om nuläget: Omvärlds- och marknadsöversikt, genom studiebesök och dialog med möjliga leverantörer samt fortsatt dialog med andra aktörer i branschen. Steg 3. Identifikation av behov, förankring av dessa: Fortsatt dialog och samverkan, workshop, rapportering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.