Förstudie verklighetslabb Lindholmen, Göteborg

Reference number 2016-05009
Coordinator Älvstranden Utveckling AB
Funding from Vinnova SEK 246 726
Project duration December 2016 - April 2017
Status Completed
Venture Verklighetslabb

Purpose and goal

Komplexiteten i stadsutvecklingen ställer idag helt nya krav på alla inblandade i dessa processer. Det konventionella sättet fungerar helt enkelt inte tillfredsställande. Målet för förprojektet Verklighetslabb Lindholmen har därför varit att undersöka förutsättningarna för att skapa en ny form av samverkan mellan stat, kommun och exploatör. Detta för att hantera de utmaningar som ofta uppstår i senare skeden av en stadsutvecklingsprocess, och som hade kunnat hanteras på ett mer hållbart sätt genom en samverkan mellan flera olika aktörer i ett tidigare skede av processen.

Expected results and effects

Förstudien visar att det behövs nya vertikala samverkanskedjor från kommun, via Länsstyrelse och region, till nationella myndigheter och regeringen för att få bättre förutsättningar att hantera stadsutvecklingens komplexitet och även skapa en förståelse på detta på alla olika samhällsnivåer. Detta då de nuvarande arbetsformerna inte riktigt tillgodoser och klarar av att hantera den komplexitet som stadsutvecklingen står inför i centrala delarna av Göteborg.

Planned approach and implementation

Förstudien bygger både på djupintervjuer med personer från Länsstyrelsen i Västra Götaland, från stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och från Älvstranden Utveckling samt på en studie av försättningarna i det rådande lagrummet. Detta för att få en djupare förståelse för arbetsprocesserna i Göteborg samt vilken roll lagstiftningen spelar och kan spela i stadsutvecklingsprocessen. All denna kunskap har sedan resulterat i en slutrapport med slutsatser som visar på olika vägval samt på nyckelfaktorer som är viktiga att ha med sig i det fortsatta arbetet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.