Forskningsprogrammet: Uppdrag Välfärd

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration September 2012 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Uppdrag Välfärd var att initiera, genomföra och sprida resultaten av ett antal studier som samtliga behandlar frågor om hur vi ska utföra, organisera, styra, och utvärdera framtidens välfärdstjänster, det vill säga vård, omsorg och skola. Programmet hade även policyrelevans som målsättning för att forskningen skulle komma till praktisk nytta för företag, myndigheter, organisationer och politiker. Utfallet är sju forskningsrapporter, författade av några av de ledande forskarna på området, en policyrapport och sammanlagt tio externa, välbesökta, seminarier.

Results and expected effects

Den forskning som Uppdrag Välfärd har genererat har väckt och kommer fortsätta debatt hos för programmet relevanta målgrupper. Resultat från programmet är fördjupad kunskap, framtagen på vetenskaplig grund. om hur framtidens välfärd ska utföras, organiseras, styras och följas upp. De specifika områden som har behandlats är: upphandling, innovationsupphandling, införande av E-hälsa, skolmarknadens funktionssätt, patientinflytande och egen vård, ledarskap och organisering av välfärden och organisering av välfärdsmarknader.

Approach and implementation

Forskningsprogrammet har genomförts som ett samarbetsprojekt mellan Fores, Leading Health Careoch Entreprenörskapsforum. De tre organisationerna har bidragit med sina specialistområden; ekonomisk styrning, ledarskap och organisering och innovation till programmet. Det är i skärningspunkterna mellan de tre områdena som vi anser att det går att säga något relevant om välfärdssektorn. Till programmet har en referensgrupp bestående av beslutsfattare från myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och kommuner kopplats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.