Forsknings- och innovationsklimatet för medicinsk teknik i Stockholm-Uppsalasregionen

Reference number 2012-03415
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centrum för teknik i medicin och hälsa
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med satsningen i denna fas var skapa ett förslag för ett Vinnväxt-center inom medicinteknik i Stockholm-Uppsala. Gemensamma projekt inom trippel/kvadrupel-helix skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i den funktionella regionen samt stärker regionens FoI-klimat för teknik och tjänster och effektiviserar innovationssystemet för att möta de stora utmaningar och det förändringstryck som vård och omsorg står inför. Ansökan för ett Vinnväxt-center skickades in i maj tillsammans med rekommendationsbrev från ett flertal nyckelaktörer i regionen.

Results and expected effects

Diskussioner under projektets gång berörde interdisciplinära områden som är av strategisk vikt för näringslivet och som ligger i linje med de regionala, institutionella aktörernas prioriteringar. Detta ger goda förutsättningar för strategiska, långsiktiga, substantiella satsningar som medför såväl kompetensuppbyggnad som konkreta lösningar och tillväxt i regionen. Partskonstellationen i Stockholm MED-X möjliggör projektstöd hela vägen från tidig, explorativ högrisk-idé till prövning, implementering och kommersialisering.

Approach and implementation

Planeringsfasen omfattade workshops, intervjuer och strategimöten med den konstituerade styrgruppen. Totalt medverkade ca 60 personer i workshops och ca 30 intervjuer genomfördes. Dessa gav upphov till diskussion och reflektion samt underlag för den strategi för Stockholm MED-X som konkretiserades under totalt sex styrgruppsmöten. Ett trettiotal avsiktsförklaringar och stödjebrev från olika aktörer inom akademi, näringsliv och vård och omsorg visar på ett brett stöd för den ansökan som skickades in i maj och som ytterligare presenterades under intervjun på Vinnova i juni.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.