Forskning inom konkurrenskraftig produktion av lågfriktionskomponenter

Reference number
Coordinator Applied Nano Surfaces Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 2 925 900
Project duration January 2013 - December 2014
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att forska på hur ANS-Triboconditioning skall användas i industriell skala med bästa resultat samt hur processen skall styras. Genom välplanerade försök i en riktig produktionsmaskin har kunskapen om hur olika processparametrar påverkar resultatet av behandlingen ökat och genom att använda nya kvalitetssäkringsmetoder har processens stabilitet och kvalitet kunnat övervakas. Resultaten har som planerat verifierats i avancerade rigg- och motorprov. Både syftet och målen med projektet som fanns med i ansökan har uppfyllts.

Results and expected effects

över 1000 st kamföljarrullar har behandlats med ANS Triboconditioning i produktionsmaskin hos Gnutti. Behandlade komponenter har testats i Scanias och Gnuttis ventilmekanismriggar och därigenom kvalificerats för motorprov hos Scania. Forskning har bedrivits på inverkan av olika processparametrar och ursprungsytor och resulterat i två konferensbidrag och en tidskriftsartikel. Inom projektet har också två Mastersstudenter examinerats via Högskolan i Halmstad. Ett nytt mekaniskt prototypverktygssystem för behandling av vipparmar har konstruerats och testats.

Approach and implementation

Projektet har i stort sett följt det ursprungliga upplägget och tidsplanen. Alla de arbetspaket som finns med i projektplanen har utförts med de aktiviteter som hört därtill. Endast mindre justeringar har behövts göras under projektets gång. Forskningen i Halmstad försköts något i tid då man har haft personalomsättning i projektgruppen och vakansen behövt fyllas. Detta har lett till att publicering av tidskriftsartikel kommer att ske efter projektets slut. Scanias motorprov av behandlade komponenter startade något senare än planerat och kommer att slutföras under februari 2015.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.