Forska med lärare för lärande

Reference number
Coordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration February 2016 - March 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

I projektet prövades ömsesidiga sätt för att skapa systematiskt kunskap om lärande där lärare och forskare tillsammans deltog i forskningsprocessens alla faser. Forskningsprocessen var iterativ, intervenerande och kollaborativ. En teori om lärande användes för att planera och analysera elevers lärande och undervisningen. Ett övergripande syfte med projektet var att förstå på vilket sätt forskande lärare kan finnas i utbildningspraktiken och hur skolverksamhet kan utvecklas till en kunskapgenererande sektor.

Expected results and effects

Projektet visar att "forskande lärare" kan göra skolverksamheten kunskapsgenererande. Med utgångspunkt i de svårigheter som eleverna uppvisade om tal i procent- och bråkform har lärarna utvecklat sin undervisning och elevernas lärande samt tagit fram en kunskapsprodukt om nödvändiga villkor för elevernas lärande. Denna produkt består av både praktiska och teoretiska komponenter och skulle kunna användas av andra lärare på andra skolor. Studien visar också att det systematiska arbetet inte är en garant för att skolverksamhet ska bli kunskapsgenererande.

Planned approach and implementation

Lärare i detta projekt har arbetat i ett iterativt och kollegialt arangemang och därigenom systematiskt studerat sin matemamtikundervisning och elevers lärande. Lärarna har använt en lärandeteori som ett verktyg för att planera och analysera relationen mellan undervisning och lärande. Både undervisningserfarenheter och de teoretiska redskapet har bidragit till en kunskapsprodukt som består av lektionsplaner och specifika uppgifter. Ljudupptagningar från lärares planeringsmöten, fältanteckningar samt logg-boksanteckningar har använts i den övergripande analysen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.