Fördjupad branschkartläggning av den maritima näringen i Sverige ett bidrag till en kontinuerlig o

Reference number 2011-04084
Coordinator SVENSKT MARINTEKNISKT FORUM
Funding from Vinnova SEK 0
Project duration December 2011 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med en fördjupad branschkartläggning är att utforska möjligheterna att skapa en fördjupad helhetsbild av den marina branschen i Sverige som kan bidra till näringslivets och offentliga organs kontinuerliga omvärldsanalys samt följa den nationella och regionala utvecklingen. Underlaget kan användas för strategiska diskussioner och överväganden, såväl nationellt som regionalt. Myndigheter, branschorgan och regioner får dessutom ett gemensamt material som underlag för dialog om likheter och olikheter, vilket kan stärka arbetet med nationella strategier.

Results and expected effects

En databas kommer att finnas färdigställd som speglar branschens sektorer, affärssegmentoch populationen av företag kommer att vara definierad samt strategiskt viktiga utvecklingsarbeten.

Approach and implementation

1.Inledningsvis formas och förankras projektet. 2.I nästa skede inleds flera parallella men sammanhängande aktiviteter. 3.Sektorer och branschsegment samt FoU-områden definieras. 4.Parallellt identifieras populationen företag att analysera 5.Presentationsmaterialet, valideras i möten med branschens företrädare. 6.Rapport

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.