Förbättrad folkhälsa genom selekterade åtgärder på individ, nätverk eller stadsdelsnivå

Reference number
Coordinator GÖTEBORGS KOMMUN - Angered Stadsdelsförvaltning
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Syftet är att hitta effektiva hävstänger för att bryta den ohälsosamma utvecklingen i Angered och minska skillnader i livsvillkor. Genom ´big data´ bli mer precisa i vilka insatser som faktiskt ger effekt. En tvärvetenskaplig insats kan hjälpa oss att i full skala omsätta detta lärande i ny praktik. Vi undersöker även hur IKT kan stödja oss i arbetet. Det långsiktiga målet är att utveckla modeller och verktyg för både analys och genomförande samt uppföljning i nära realtid, så att lärdomar vunna kan omsättas i praktik i andra områden av samma karaktär, både i Sverige och utomlands.

Expected results and effects

Projektgruppen har tagit fram underlag för att arbeta vidare med ett antal prediktiva modellansatser samt testat modellerna i liten skala och säkerställt att de kan användas i projektet. Vi har identifierat digitala verktyg och system att jobba vidare med i steg 2. Framförallt har vi inventerat tillgänglig och relevant data att använda, undersökt möjligheten att koppla samman data och strukturera databaser för hantering av data, samt upprättat kontakt med aktörer som kan bidra med data men även för att ingå i konsortiet inför steg 2.

Planned approach and implementation

Vid workshop definierades forskningsområde och målgrupp, samt vilken data och modeller som ska användas framöver. Vi har knutit ytterligare kompetens till projektet kopplat till datainsamling, modellbyggare & interventioner. Ett antal punkter i barns liv har identifierats där vi kan inhämta mätvärden från hela populationen som kan användas för att hitta riskmönster via algoritmer & därmed ligga till grund för omedelbara interventioner. Via interventionerna stärks kunskapen om vilka insatser som fungerar. Därefter byggs system för ständig förbättring av effektiva åtgärder.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.