Fogning av Al och Fe

Reference number 2013-03415
Coordinator Swerea KIMAB AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2013 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med studien var att foga aluminium till stål genom att först belägga stålet med ett skikt av aluminium och sen svets-löda med MIG metoden. Beläggning med HVAF fungerade utmärkt med god bindning och låg halt porer. Svetsningen, som utfördes med en en så kallad ´kall´ MIG process gav däremot dålig bindning och dålig vätning.

Results and expected effects

Med det negativa resultat uppnås inte några effekter. I nuläget rekommenderas inte ett uppföljningsprojekt. Det har dock framkommit ett antal alternativa idéer till fogning av aluminium till stål.

Approach and implementation

I studien har ingått att belägga stål med ett aluminiumskikt av olika tjocklek. Som metod har AC-HVAF (Activated Combustion - High Velocity Air Fuel) valts. Metoden har gett förväntat resultat, dvs ett skikt med god vidhäftning och låg porositet. Svetsningen, med ´kall´ MIG process, har däremot inte lyckats av praktiska skäl. Dålig bindning och dålig vätning sannolikt på grund av de egenskaper som aluminiumskiktet och dess oxid ger.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.