Fler mer hållbara kunderbjudanden

Reference number 2015-00301
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration June 2015 - January 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Purpose and goal

Satsningens huvudsyfte är att lyfta svensk industris förmåga och möjligheter till hållbara innovationer i produktframtagningen, och därmed dess konkurrenskraft. I just denna fas av arbetet, en initieringsfas, är omvärldsbevakning, konsortiebyggande och planering huvudingredienser. Det har visat sig att den tänkta metodiken är efterfrågad hos intressenter såväl i Sverige som internationellt, både konsortiet och planerna har vidareutvecklats och sålunda har de huvudsakliga projektmålen uppfyllts.

Results and expected effects

Projektet har gett förväntade resultat i form av en plan för vidareutveckling av en metodik, en programstruktur och en stark multidisciplinär projektgrupp. Efterfrågan för den tänkta metodiken/programmet och potentialen för ökad hållbarhetsprestanda är stor. Intressenternas behov har identifierats och är ett viktigt inspel inför nästa steg. Projektgruppen har stärkts, inte minst för spridning i industrin då ALMI och Teknikföretagen har kompletterats med Fordonskomponentgruppen.

Approach and implementation

Projektet har drabbats av personalförändringar och sjukdom, så det har genomförts på betydligt kortare tid än först planerats. De ursprungliga planerna har justerats till att bättre passa den kortare tiden, exempelvis har industriföretag besökts ett och ett istället för att samlas, då det visat sig svårt att på kort tid samla dem. Konsortiets/utövarnas goda samarbete och stora nätverk i svensk industri har gjort en upphämtning möjlig.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.