Fjärrundervisning - bättre utsikter för fler elever

Reference number
Coordinator IFOUS AB
Funding from Vinnova SEK 999 000
Project duration November 2015 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte har varit att undersöka förutsättningarna för att med hjälp av fjärrundervisning öka likvärdigheten och säkra undervisningskvaliteten för barn och ungdomar i hela Sverige. Det har skett i samarbete med skolhuvudmän och forskare. Såväl kvantitativa och kvalitativa data har samlats in och resultaten visar på en tydlig rörelse från fokus på teknik till diskussioner om pedagogik. Resultaten visar också på att det är nödvändigt att skolledningen går in och utövar ett strategiskt ledarskap så att fjärrundervisningen blir en central del av skolans digitalisering.

Expected results and effects

Utöver det lärande och de erfarenheter som deltagande lärare och skolor gjort har projektet samlat unika data om processen när fjärrundervisning initieras i skolor. Vidare har projektet resulterat i en lång lista med frågor av policykaraktär att diskutera på nationell, lokal och skolnivå. Ur ett långsiktigt perspektiv kan underlaget till fortsatta policydiskussioner mycket väl vara projektets värdefullaste bidrag.

Planned approach and implementation

Projektet har bestått av skolhuvudmän som genomfört fallstudier med fjärrundervisning, följeforskning samt fyra öppna workshopar. Följeforskningen bygger på både kvantitativa och kvalitativa data. Fallstudier, workshopar och följeforskning genomfördes enligt planerna. Resultaten visar på en ökad mognad och successivt minskat fokus på teknik och ökat fokus på pedagogiska frågor. I den avslutande skriftliga rapporten finns ett underlag för fortsatta policydiskussioner på alla nivåer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.