Eurostarsprojekt E!8097 Heat to Power, Alfa Laval

Reference number 2013-03861
Coordinator Alfa Laval Corporate AB
Funding from Vinnova SEK 146 353
Project duration October 2013 - March 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med Alfa Lavals deltagande har varit att till systemet bidra med väl dimensionerad utrustning anpassad till applikationerna i fråga vad gäller termiska, hydrauliska och materialtekniska egenskaper samt ekonomiska aspekter för att uppnå bästa konkurrenskraft för teknologin. Ytterligare syfte har varit att öka Climeons kunskap vad gäller värmeväxling samt att för egen del förvärva erfarenhet av en ny applikation. Samtliga mål är uppfyllda.

Expected results and effects

Resultatet är ett system som har presterat utöver vad som lovats. Systemet som sådant har alltså fungerat mycket väl. Kunskapsöverföringen innebär goda möjligheter till vidareutveckling av systemet. För Alfa Lavals del innebär systemts goda prestanda nya affärsmöjligheter. Som ett led i detta har affärsmässiga relationer mellan Climeon och Alfa Laval upprättats med kundregister, kontaktpersoner, beställningsrutiner etc. Detta har använts i de kommersiella projekt som ersatt tidigare tänkt provanläggning. Utfallet har varit mycket gott.

Planned approach and implementation

överföringen av utrustning och termiskt kunnande kan sägas ha skett i två moder: kortsiktigt och långsiktigt. Den kortsiktiga moden innbar dimensionering och leverans av utrustning, medan den långsiktiga moden innbar kunskapsöverföring till Climeon via utbildning och support. Erfarenheter till gagn för Alfa Laval har förvärvats under alla delar av projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.