EUREKA Eurostars E!8573 GLUCO-TOUCH

Reference number
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 3 125 776
Project duration November 2013 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har syftat till att utveckla en ny minimalinvasiv sensor för kontinuerlig glukosmätning genom mikronålar som tidigare har utvecklats av projektparterna. Jämfört med med dagens glukosmätningssystem så möjliggör mikronålsbaserad glukosmätning smärtfri glukosmätning utan behov av ett blodprov. Dessa projektmål har uppfyllts.

Expected results and effects

Konceptet har utvärderats i försök och visat sig fungera. Detta har föranlett att tekniken patentsöks och att vidare utveckling mellan projektparterna kommer att ske. Arbetet har så här långt resulterat i en peerreview-granskad konferensartikel och en journalartikel.

Planned approach and implementation

Projektet har varit uppdelat i åtta arbetspaket varav de svenska parterna deltagit i fem av dem. I de inledande faserna sattes kravspecifikationer upp och utförandet konceptualiserades. Det följdes av ett större arbetspaket där en miniatyriserad enzymbaserad glukossensor utvecklades från grunden. I nästa arbetspaket integrerades sensortekniken tillsammans mikronålar för att skapa ett full system. Parallellt undersöktes sätt att få in systemet i produkt och designkoncept för det togs fram. Slutligen verifierades systemet i in-vivo.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.