EUREKA Eurostars E!7420 XyloPack SP

Reference number
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - Kemi, material och ytor, Stockholm
Funding from Vinnova SEK 745 000
Project duration October 2012 - July 2014
Status Completed

Purpose and goal

De flesta polymerer som används i förpackningar och som barriärmaterial idag är petroleumbaserade och bidrar efter sitt användande till växande sopberg och/eller ökad växthuseffekt. Dessutom är jordens fossila resurser begränsade och intresset för förnyelsebara råvaror för produktion av polymera material ökar. Projektet syftade till att utveckla en förnyelsebar syrgasbarriär för användning i kartong och nya förbättrade barriärformuleringar baserade på kolhydraten xylan togs fram. Barriäregenskaper mättes som syrgastransmission genom barriärbelagd kartong.

Results and expected effects

Det finns ett växande intresse för miljömässigt hållbara förpackningsmaterial och att ersätta traditionella icke-förnyelsebara material med förnyelsebara och bionedbrytbara alternativ. Inom projektet gjordes en vidareutveckling av en barriärteknologi baserad på xylan, en hemicellulosa som kan utvinnas ur restprodukter från jordbruket. Genom en förbättring av syrgasbarriäregenskaperna vid hög omgivande fuktighet åstadkoms ett utökat användningsområde för teknologin. Syrgastransmission mättes både på material framtaget i laboratorieskala och i pilotskala.

Approach and implementation

Projektet inkluderade tre tekniska delprojekt. WP1 syftade till att ta fram modifierade formuleringar genom tillsats av fyllmedel till xylanbaserade barriärformuleringar. Dessa utvärderades i WP2 genom att filmer och bestrykningar framställdes och utvärderas med avseende på materialegenskaper med fokus på mekaniska egenskaper och syrgasbarriäregenskaper vid medelhög och hög omgivande luftfuktighet. I WP3 gjordes en uppskalning av materialberedningen följt av dispersionsbestrykning, extrudering och konvertering i pilotskala samt utvärdering av laminaten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.