Ett fysiskt och virtuellt testlabb för medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs äldreomsorg

Reference number
Coordinator HÖÖRS KOMMUN - KOMMUNKANSLI
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration November 2015 - September 2016
Status Completed
Venture Idéslussar i kommuner
Call Idéslussar i kommuner - förstudier

Purpose and goal

Syftet med förstudien var att undersöka möjligheterna för Höörs kommun att i samarbete med institutionen för Designvetenskaper vid LTH för att bygga ett testlabb för innovationer och nya Idéer som kommer fram ur det pågående medarbetardrivna innovationsarbetet i äldreomsorgen i Höör. Målet med projektet var att ta fram ett beslutsunderlag och fatta beslut om att utveckla och driftssätta ett testlabb eller inte. Om beslutet blev positivt så var målsättningen att bygga upp och söka stöd för ett utvecklingsprojekt från Vinnova. Beslutet blev positivt och ansökan är inskickad.

Expected results and effects

Förstudien har resulterat i en projektplan, en kartläggning av de befintliga resurser som finns tillgängliga i Höörs äldreomsorg och vid Designvetenskaper vid LTH. Projektgruppen har undersökt möjlig struktur, funktionalitet och organisation för ett flexibelt testlabb som passar förutsättningarna. Metodik och möjliga processer för testerna och vidareslussning till kringliggande innovationssystem och implementering i verksamhet och näringsliv har diskuterats och undersökts. Arbetet har lett till upprättande av genomförandeplan, budget och ett finansieringsförslag.

Planned approach and implementation

Projektplanens aktiviteter och budget har följts. Kartläggningar, studier och tester har gjorts genom skräddarsydda workshoppar, möten, studiebesök mellan medarbetare i Höörs äldreomsorg och forskare vid Designvetenskaper. Utvärdering har gjorts under styrgruppens löpande möten då underlag beretts och presenterats som ett resultat från projektgruppens arbete. Projektet har gynnats av att den pågående innovationsprocessen i Höörs kommun har gett ett stort urval av idéer att matcha mot Designvetenskapers resurser. Dessa möten har tydligt visat på en mycket stor potential.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.