Ersättningsmodeller för innovation

Reference number
Coordinator Stiftelsen Leading Health Care
Funding from Vinnova SEK 980 000
Project duration May 2016 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt skall ta fram och sprida en praktisk vägledning som kan fungera som stöd för huvudmännens såväl som utförarnas arbete med att väga in ersättningssystem som en relevant faktor i innovationsarbetet. Målet med vägledningen är att stimulera en utveckling av ersättningssystem som möjliggör en vård och omsorg som i högre grad än idag kan motta och omsätta innovationer på ett hållbart sätt.

Expected results and effects

Handbok : Ekonomi för förändring ERSÄTTNINGSMODELLER FÖR INNOVATION EN VÄGLEDNING ANNA KROHWINKEL, JON ROGNES, HANS WINBERG

Planned approach and implementation

Projektet bygger på den erfarenhet som tagits fram i tidigare utlysningsfas, i kombination med andra relevanta initiativ där vi har insikt, samt baserat på befintlig forskning och kunskap inom området innovation, mottaglighet och implementering. Projektete syftar till att presentera slutsatserna i form av en läsbar och användbar rapport (vägledning), för en relevant publik. Målgruppen är projektledare/verksamhetsutvecklare inom kommun och landsting samt administratörer /beslutsfattare med påverkan på ersättningssystem.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.