En normkritisk spelkultur

Reference number 2014-02613
Coordinator Blekinge tekniska högskola - Campus Karlshamn
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration August 2014 - March 2015
Status Completed

Purpose and goal

Syftet är att identifiera normer och attityder hos framtida spelutvecklare, öka kunskapen av normkritiskt perspektiv inom spelbranschen och experimentera med begreppet spel i samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Mål: utveckla kunskaper om spelutveckling och spelbranschen, dess behov och möjliga angreppsvägar utveckla kunskaper och metoder kring hur genus kan förvandlas från ett teoretiskt perspektiv till en faktisk handling i spelbranschen. anordna ett hackaton med fokus på genus och spel för förändring och innovation

Results and expected effects

Detta projekt har på kort sikt genererat nytta genom att identifiera luckor i så väl utbildning, könsuppdelad statistik och satsningar. Projektet har även hittat möjligheter. Hackaton laborerade med normkritiska innovationsprocesser i ett samarbete mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Effekterna av projektet och dess deltagande metoder går att se i hur samtliga deltagare agerar och förhåller sig till normkritiska perspektiv i de kontexter där spel diskuteras och utvecklas.

Approach and implementation

Arbetet skedde med en deltagar-driven modell, Participatory Action Research (PAR), där alla bidrar med sin kunskap och diskuterar möjliga tillvägagångsätt för en normkritisk spelkultur. PAR står för ett aktivt deltagande hos både forskare och deltagare. Tre träffar hölls med utgångspunkt i följande teman: Utbildning och Forskning, Näringsliv och bransch samt Framtida användningsområden. Avslutningsvis hölls ett heldagsevent (hackaton) där personer från näringsliv och offentlig sektor bjöds in för att skapa spelkoncept utifrån ett normkritiskt perspektiv.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.