En förstudie av en ny läkemedelsprodukt för snabb och smärtfri premedicinering av barn vid kirurgiska ingrepp

Reference number 2014-04834
Coordinator Emplicure AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2014 - July 2015
Status Completed

Purpose and goal

Målet för projektet var att utvärdera den kommersiella potentialen för en ny läkemedelsprodukt för snabb och smärtfri premedicinering av barn vid kirurgiska ingrepp. Syftet med förstudien var därför att göra en marknadsstudie för få en bättre beräkning av marknadsvärde samt att få reda på om det finns behov av nya produkter. Detta gjordes genom att intervjua läkare som idag använder läkemedelsprodukter för premedicinering av barn i Sverige och USA. Ett annat syfte var att lämna in en patentansökan för att skydda produktens unika egenskaper.

Results and expected effects

Resultaten från marknadsstudien visar att pediatrisk premedicinering inför kirurgiska ingrepp eller andra smärtsamma procedurer är ansedda som ett viktigt medicinskt behov för de intervjuade läkare och farmacevter. Den viktigaste egenskapen är att den verkar snabbt samt att effekten avtar så att patienten kan lämna sjukhuset efter ingreppet. Responsen på produktidén var väldigt positiv och ansågs vara patientvänlig och kunna undvika problem med dagens standardbehandling, dvs oral administrering av midazolam där det finns en osäkerhet i vilken dos patienten får i sig.

Approach and implementation

Läkare vid tre svenska sjukhus intervjuades för att undersöka det medicinska behovet för produkten. Frågor ställdes bla för att få reda på vilka läkemedelsprodukter som används idag och om de upplever att det finns möjligheter till förbättring av dessa. Eftersom USA kommer att vara en stor marknad för produkten inkluderades även amerikanska läkare. Eftersom produktens pris är viktigt vid beräkning av marknadsvärde och marknadspenetration intervjuades även några budgetansvariga. Totalt har 17 läkare och 6 budgetansvariga intervjuats.

External links

Företagets hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.