ElektroMagnetiskt Simuleringsverktyg för Sensorintegration

Reference number 2009-01350
Coordinator Efield AB
Funding from Vinnova SEK 3 200 000
Project duration September 2009 - August 2012
Status Completed

Purpose and goal

Vid studier av framtida flygburna system är sensorintegration med krav på bibehållen låg radarsignatur ett prioriterat område där avvägningar mellan sensorns prestanda och radarsignaturen måste göras. Inom flygindustri finns också behov av effektivare metoder för att studera interferens mellan olika antennanslutna system. Behovet av att kunna göra denna typ av analyser finns även i hög grad inom fordonsindustrin där allt mer elektronisk utrustning integreras i fordonen och där dessa utför allt fler funktioner. I dagsläget finns ytterst få verktyg som är anpassade för att göra elektromagnetisk analys av sensorer och antenner integrerade på en plattform. Det föreslagna projektet syftar därför till att utveckla ett virtuellt verktyg för sensorintegration baserat på väsentligt förbättrade metoder för elektromagnetisk analys.

Expected results and effects

Projektresultatet gör att Efield profilerar sig som en ännu bättre leverantör av programvara inom antenn- och radarsignaturområdena med sannolikt positiva effekter på licensförsäljningen och företagets förmåga att växa. Projektet stärker ytterligare den starka forskarmiljön som finns i Sverige inom området elektromagnetiska simuleringar. Projektresultatet bedöms få stor industriell nytta inom framförallt den militära och civila flygsektorn men även inom fordonsindustri och telekommunikation. Nyttan består i att företag inom dessa sektorer kommer att kunna göra noggrannare och mer avancerade analyser vilket kommer att minska behovet av att bygga kostsamma prototyper och göra mätningar på dessa.

Planned approach and implementation

Projektet är uppdelat i 4 arbetspaket och 10 milstolpar. Uppföljningsmöten kommer att hållas varje kvartal för att diskutera det utförda, pågående och planerade arbetet samt hur väl målen är uppfyllda.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.