Efterfrågestyrd produktion för hållbar livsmedelsindustri

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2014 - June 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (spring)

Purpose and goal

Livsmedelsindustrin är bra på att ta fram nya produkter. Däremot förmår inte produktionen att effektivt möta de krav som varierad efterfrågan och den stora variantfloran kräver. Genom holistisk teknik- och organisationsutveckling syftar projektet till att stödja livsmedelsindustrins utveckling mot en mer kundorderstyrd produktion, med vinster i form av bättre förmåga att gå i takt med efterfrågan, mindre svinn, lägre energiåtgång och stärkt konkurrenskraft. Projektets syfte och målbild har bekräftats genom projektarbetet.

Results and expected effects

Under projektet har följande resultat uppnåtts. Nya partners har knutits till projektet. Genom workshops och bilaterala diskussioner har deltagarnas behov kartlagts och lösningar har identifierats. Konstellationer har skapts och planer för hur de identifierade lösningarna ska kunna utvecklas och nyttiggöras har gjorts. En omvärldsanalys har genomförts för att identifiera de globala trenderna på området. Ett avtal har påbörjats. Grunden för 3 demonstrationsprojekt riktade mot bageri-, mejeri- och charkindustri har lagts inför steg 2.

Approach and implementation

Projektet var baserat på följande 4 delmoment: Knyta nya partner till projektet, Tydliggörande av behov, Koppla behov till lösning samt Tydliggörande av lösningen. Rekrytering av deltagare har pågått under hela projektiden. Inom ramen för workshopen (28 deltagare, 10 livsmedelsföretag) gjordes en inventering av företagens prioriteringar och behov jämte delar av GAP analysen. Lösningar kopplade till behoven vidareutvecklades sedan genom diskussioner och ytterligare workshops inom delprojekten. Utvecklingen av konsortiet och övriga lärdomar beskrivs i detalj i bilaga 1.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.