Effektiv tillverkningsprocess för det nanoporösa materialet Quartzene®

Reference number 2014-04742
Coordinator Svenska Aerogel AB - Svenska Aerogel AB, Gävle
Funding from Vinnova SEK 2 786 000
Project duration November 2014 - January 2016
Status Completed

Purpose and goal

SvAAB planerar att i närtid uppföra en tillverkningsanläggning för sitt Quartzenematerial och en avgörande förutsättning för detta är att ha en djupare förståelse av processparametrarna, processekonomin och utrustningsbehoven. Målet för arbetet har varit att studera detta och möjligheten att utveckla en skalbar process. En stabil och hållbar process har utvecklats på laboratorieskala som sedan skalats upp ca 100 gånger till att ge ett likvärdigt material i pilotskala. Målen med arbetet anses uppfyllda.

Expected results and effects

En stabil process har utvecklats på laboratorieskala som sedan skalats upp till pilotskala. Nyckelparametrars inverkan på produktegenskaper och utbyte har utvärderats och identifierats. Dessutom har studien gett väsentlig kunskap om stabiliteten hos lösningarna i processen. Pilotförsök har sedan visat på känsligheten i en uppskalad miljö med delvis annan typ av utrustning. Uppskalningen gick till stora delar att genomföra likvärdigt med labbförsöken och gav till stora delar jämförbart resultat. Dock fanns skillnader för alltför koncentrerade system.

Planned approach and implementation

Arbetet uppdelades i olika arbetspaket som behandlade grundläggande studier och litteratur, parameterstudie av processen i laboratorieskala, utvärdering i pilotförsök, granuleringsstudie av produkt samt en teknoekonomisk utvärdering av processen. En utvecklad labbmetod skalades därefter upp till pilotskala. I utvecklingen togs hänsyn till miljö- såväl som teknoekonomiska aspekter; som vatten- och kemikalieförbrukning samt recirkulation av processlösningar. Arbetet i arbetspaketen följde i stort sett den upplagda planen.

External links

Svenska Aerogels webbplats

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.