Effektiv och hållbar hantering av Legionella och andra mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten

Reference number
Coordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 484 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med projektet var att identifiera nya lösningar som hanterar mikrobiologiska faror i distributionssystem för vatten på ett effektivt och miljömässigt och förvaltningsmässigt hållbart sätt. Projektet har resulterat i identifierade delmoment för vidare utveckling. - Effektiva och hållbara metoder för desinfektion - Sensorer för övervakning - Konstruktionsteknik för minimering av problem - Utvärderingsmetoder för ´point of use´ teknik - Systematisk problemlösning - Utvärdering av helhetshantering utifrån effektivitet, kostnad och miljö - Kunskapsspridning

Results and expected effects

Projektet har resulterat i ett utökat konsortium med stor bredd över kompetens och erfarenheter kring vatten, rörmaterial, vattendistributionssystem, byggnation, mikrobiologi, energi och desinfektion. Utifrån de identifierade delmomenten för vidare arbete i projektet i steg 2 förväntas en ökad möjlighet fås för effektiv och hållbar hantering av legionella och andra mikrobiologiska faror i vattendistributionssystem fås.

Approach and implementation

För att identifiera behov och lösningar hölls en öppen workshop kring legioella där olika aktörer presenterade problemställningar och lösningar och där dessa diskuterades. Dessutom har intervjuer och diskussioner förts med olika aktörer utanför och inom projektet. Omvärdsbevakning har bl.a. gjorts genom deltagande i internationellt möte kring legionella. Projektfrågeställningen är bred och omfattande så därför har projektkonstellationen utökats och fler aktörer har varit aktiva i att ta fram ansökan för steg 2.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.