Effektiv gruvbrytning - från gavel till dagen

Reference number 2013-03296
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Funding from Vinnova SEK 5 470 000
Project duration September 2013 - February 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call STRIM

Purpose and goal

Det strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning, SIP-STRIM, syftar till att stärka gruvsektorns konkurrenskraft och bidra till en hållbar utveckling. Projektet har inneburit minskade produktionskostnader, förbättrad resurseffektivitet och förbättrad resurskaraktärisering.

Expected results and effects

Projektet Face-to-Surface är fokuserat på faktorerna "Effektivare och mer konkurrenskraftiga processer, utrustning och metoder", "Ökad resurseffektivitet" och "Ökad energieffektivitet" i STRIMs agenda. Projektet har fastlagt hur väsentliga besparingar kan göras genom att optimering av fragmenteringen. Bergegenskapernas inverkan, främst strukturell information såsom sprickor, sprickzoner, håligheter etc. har kunnat användas för att optimera laddning och sprängning. Lastnings- och transporteffektivitet har kartlagts och optimerats inom ramen för projektet.

Planned approach and implementation

Projektet Face-to-Surface har genomförts som två enskilda projektet, ett för ovanjordsbrytning och ett för underjordsbrytning med i huvudsak olika avnämare. Denna breda ansats, och de väsentligt olika tekniska förutsättningarna har inte varit idealt ur ett projektgenomförande synvinkel, och har medfört mycket extra administrativt arbete. Forskningsarbetet som genomförts i produktionsmiljöer har däremot inneburit att resultaten har industriell relevans och har kortare väg till tillämpningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.