Effekten av gruvdrift på recipienter och ekosystemens återhämtningsförmåga

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet
Funding from Vinnova SEK 1 638 651
Project duration November 2007 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

MIRs syfte är att utvärdera gruvdriftens effekter på recipienter och ekosystemens återhämtningsförmåga mot rekommendationer för uthållig gruvdrift. Målen är att a) utvärdera potentiella storskaliga effekter av gruvdrift på vattenkvalitet och att undersöka varaktigheten av dessa effekter samt b) förstå effekten av gruvdrift på förekomst och diversitet av fytoplankton, makrofyter och bottenfauna samt på bioackumulationen av spårmetaller i biota.

Results and expected effects

Innan gruvdriften i Sverige kan utvidgas, bör den potentiella miljöpåverkan i recipienter utvärderas. MIR bidrar med viktig information till denna utvärdering, speciellt med avseende på gruvdriftens effekter på biota.

Approach and implementation

MIR är ett treårigt projekt och är uppdelat i två arbetspaket. I en metaanalys utvärderas data från det Svenska Miljöövervakningsprogrammet av sjöar och vattendrag i relation till gruvdrift. Databaserna granskas med avseende på vattenkvalitet i avrinningsområden som är påverkade respektive opåverkade av gruvdrift. Metaanalysen kombineras med en fältstudie i utvalda avrinningsområden. Vatenkvalitet och samhällsstruktur bland biologiska faktorer studeras i sjöar och vattendrag i ´paired catchment approach´. Detta innebär att faktorerna studeras i sjöar och vattendrag inom avrinningsområden som är påverkade av gruvdrift och i intilliggande avrinningsområden som är opåverkade av gruvdrift.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.