DISKA - Digitala semantiska kulturarvsauktoriteter

Reference number
Coordinator Riksarkivet
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Projektets primära syfte var att inventera Digisams medverkande myndigheter för att identifiera potentiellt intressanta dataset av referensintresse, och med stöd av KTH göra ett urval av dessa tillgängliga som länkbar öppen data. Målet är uppnått i och med att prioriterade dataset - förteckningar över historiska personer - nu finns publicerade på KTH, se diska.ece.kth.se Vi bedömer också att projektet inom minnessektorn bidragit till fördjupad insikt om värdet av öppen data samt stärkt nätverken med KTH.

Results and expected effects

Som ett resultat av projektet finns idag en övergripande inventering av potentiellt intressanta dataset (122) på de berörda myndigheterna, ett urval av dessa dataset publicerade som rdf (tills vidare hos KTH), samt ett rent analogt register (ur KB:s Skillingtryckssamling) överfört till strukturerad digital form. Vid ett öppet seminarium i februari kommer process & resultat att återkopplas till berörda myndigheter, och vi kommer att uppmuntra till bredast möjliga användning av de ´nya´ resurserna.

Approach and implementation

Den inledande inventeringen baserades på personliga besök och intervjuer med nyckel¬personer inom 20 myndigheter. Det tog tid att hitta rätt i organisationsstrukturen och arrangera mötestider, men vår bedömning är att det var värt besväret. Det mer tekniska arbetet på KTH har löpt enligt plan. En expertgrupp med representanter för fyra av de berörda myndigheterna har följt processen och mer aktivt bidragit med underlag rörande framför allt prioritering av dataset och publiceringsplattform.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.