Direkt kunskapsutbyte mellan Skogsstyrelsen och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Reference number
Coordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration February 2016 - July 2016
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Projektet initierade en samverkan mellan Skogsstyrelsen och Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vilket båda organisationerna fann värdefullt. Forskare från institutionen har samverkat med skogskonsulenter och specialister inom Skogsstyrelsen kring den populärvetenskapliga publikationen ´Skador på skog´. Kunskapsutbytet mellan organisationerna kommer ytterligare att fördjupas i framtiden genom den gemensamma workshop som planerats inom ramen för projektet.

Expected results and effects

Skogsstyrelsens konsulenter och specialister har under projektet givit input på publikationen ´Skador på skog´ både via mejl, telefon och under direkta möten. Publikationen kommer att ges ut under hösten 2016 och åsikterna från Skogsstyrelsens konsulenter och specialister har haft stor påverkan på innehåll och utformning. Via publikationen och den planerade workshopen kommer Skogsstyrelsens konsulenter att få en ökad kännedom om de senaste vetenskapliga rönen och flera forskare från institutionen få kanaler att föra ut aktuell kunskap.

Planned approach and implementation

De tre stegen i genomförandet följdes som planerat, projektet initierades genom besök och mejlkontakt med konsulenterna och under utförandet var projektledaren i löpande kontakt med konsulterna på lokalkontoret. Spridning av en del av publikationens innehåll kommer att ske den 22/9 under en workshop tillsammans med skogsstyrelsen. Mycket kunskapsutbyte skedde under initieringen då många synpunkter och önskemål på publikationen framkom vilket ledde till intressanta diskussioner.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.