Digitalisering av analystjänster för fjärrvärmeföretag

Reference number 2017-04179
Coordinator Utilifeed AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2017 - March 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att utveckla en prototyp på ett system som med hjälp av avancerade analysmetoder, maskininlärning och molnbaserad IT-infrastruktur automatiserar en uppsättning analyser kopplat till fjärrvärme. Ett pilotprojekt startades upp med Göteborg Energi, Jönköping Energi och Fortum Oslo Varme som deltagare. En första uppsättning analyser har byggts in i systemlösningen och testkörts på projektdeltagarnas data med mycket gott resultat. Genom projektet har både teknik, metodik, kundnytta och marknad kopplat till affärsidén kunnat bekräftas.

Expected results and effects

Utilifeeds långsiktiga ambition är att lösningarna i förlängningen skall bidra till att skapa de förutsättningar som krävs för att energiföretag skall klara av att hantera de krav som ett flexiblare energisystem kommer ställa inom bland annat effektiva informationsflöden och nya affärsmodeller. Utvecklingssteg som har stora positiva miljöeffekter genom bättre resursutnyttjande inom energisystemen. Den plattform och de lösningar som utvecklats inom detta projekt är ett viktigt steg som möjliggör för Utilifeed att ta ytterligare utvecklingssteg för att nå denna position.

Planned approach and implementation

Utilifeed hade innan detta projekt påbörjades utvecklat analysmetoder, maskininlärningstekniker för fjärrvärme och tagit fram några första mikrotjänster som krävs för att automatisera analyserna i en molninfrastruktur. Inom Vinnovaprojektet har dessa tidiga resultat kunnat vidareutvecklas till en första fungerande prototyp där flera mikrotjänster kommunicerar för att på ett automatiserat och standardiserat sätt utföra analyser på de stora datamängder som energimätning genererar. Utveckling i dialog med fjärrvärmeföretag säkerställer att rätt analyser prioriteras.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.