Digital TV underhållning i tågvagn

Reference number
Coordinator Integrated Antennas AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration January 2011 - July 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet tillförde ett nytt produktkoncept med ett bekräftat kundbehov samt teknisk realiserbarhet. Den primära kunden har uttryckt en vilja att gå vidare tillsammans med Integrated Antennas AB med en Forska&Väx A-ansökan som medfinansiär samt medlem i styrgrupp för att vidareutveckla och produktifiera repeater-systemet. Den mest kritiska komponenten i repeater-systemet håller på att patentskyddas. Kontakt har etablerats med en ny potentiell kund.

Results and expected effects

Marknaden har genom företagets nya produkter fått upp ögonen för det relativt nystartade Uppsala-företaget. Genom samarbete med en större tågoperatör.är det förhoppningen att kontakter kan slutas inte bara med de företag som sedan tidigare diskuterats med utan även nya aktörer. Det genomförda projektet har givit underlag för att tillsammans med kund kunna gå vidare med utvecklingen av ett komplett system. På sikt ska arbetet leda till en ny produktfamilj där de ingående komponenterna och/eller det totala repeater-systemet kan säljas till kund.

Approach and implementation

Projektet inleddes med en litteraturstudie, bl.a. resultaten av EU-projektet CONFLUENT, som påvisade att huvudproblemet med mottagning av digital TV i höga hastigheter var relaterad till Doppler-skiftning av den mottagna signal-frekvensen. För att motverka detta behövs en diversitetsmottagare, vilket föranledde utvecklingen av diversitets-baserat repeater-system med sex mottagar-antenner, en mottagare och en sändare. Systemet verifierades i höga hastigheter samt vid låga signalnivåer. Baserat på fältmätningarna utvecklades en ny lågprofils-antenn för tågtak.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.