Den lokala cirkulära livsmedelskedjan - drivkraft för hållbar samhällsutveckling

Reference number 2016-00377
Coordinator Uppsala kommun - KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Funding from Vinnova SEK 479 920
Project duration April 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

Syftet med projektet har varit att beskriva en verksamhetsmodell för att göra en lokal cirkulär livsmedelkedja till en drivkraft för hållbar samhällsutveckling. Målen för Steg 1 har varit: 1. Identifiera 4-6 nyckelområden för en stärkt lokal cirkulär livmedelskedja. Beskriva och motivera innovativ verksamhetsutveckling inom dessa områden. 2. Få igång ett samarbete mellan 15-20 aktörer som vill gå vidare i ansökan om ett pilotprojekt för en stärkt lokal cirkulär livsmedelskedja. Det första projektmålet har uppnåtts. Det andra projektmålet slutfördes inte under Steg 1.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i en verksamhetsmodell för en lokal cirkulär livsmedelskedja med fem lösningar. Huvudlösningen är att skapa Sveriges första råd för lokala livsmedelssystem (RLL). Ett RLL är ett lokalt samverkansorgan för policy- och utvecklingssamarbete längs den cirkulära livsmedelskedjan. Fyra dellösningar har ringats in inom olika delar av kedjan: 1) nya samarbetsformer - för ökad lokal produktion, 2) smart logistik - för ökad lokal distribution, 3) innovationsupphandling - för ökad lokal konsumtion och 4) växtnäringsbalans stad-land - för ökad lokal återföring.

Planned approach and implementation

Följande parter har ingått i projektets konsortium; Uppsala kommun, SLU, HS Konsult/Hushållningssällskapet, SP Food & Bioscience och Ekologiska Lantbrukarna i Uppland. Projektet har bestått av en projektgrupp som genomfört fem arbetsmöten under maj-november 2016 och en styrgrupp som haft tre möten under augusti-december. Projektledaren har haft huvudansvar för att utvidga projektgruppen till nya aktörer vilket genomfördes genom kontakter per mejl, telefon och möten under oktober-december.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.