Den lekfulla staden - en förstudie till Fair Play, en lekvärdscertifiering för barns rättigheter i stadsplanering

Reference number 2015-02871
Coordinator Kvinnors Byggforum
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration August 2015 - June 2016
Status Completed

Purpose and goal

Projektet Den lekfulla staden skulle tillsammans med barn utveckla en ekonomiskt mätbar lekvärdesnorm som ska ligga till grund för ett Fair play-certifikat. En kvalitetsmärkning som ska kunna erhållas av de som tillgodoser barns behov av lek, natur och medbestämmande i staden. Projektet har uppfullt sina mål genom metoder som varit specifika, mätbara och genomförbara. Nyhetsvärdet av målet har varit stort då regeringen vill göra barnkonventionen till lag och behöver verktyg för att omsätta denna i barns stadsmiljöer. Vi bedömer att mål för projektet uppfyllts.

Expected results and effects

Syftet var att utveckla ett ekonomiskt lekvärde utifrån ett barnperspektiv, en grund till ´Fair Play-certificate´, en kvalitetsmärkning av barnvänliga stadsmiljöer. Förstudien inleddes med studie om barns stadsmiljöer, samt workshops med barn för att fastslå kriterier för ´Fair Play certifikat´. Vi räknade ut samhällsnyttan av en ´Fair Play-certifierad´ skolgård. I vår enkät till byggbranschen tyckte över 72% att ett Fair Play-certifikat skulle vara effektivt för att bygga miljöer med barnperspektiv. Förstudien avslutades med ett internationellt tvådagars-seminarium.

Planned approach and implementation

Projektets styrka har varit våra sektorsövergripande samarbeten med barn, arkitekter, kommun och byggherrar. Vi har valt relevanta och genomförbara metoder som varit unika, specifika och mätbara, tex har barn fått poängsätta stadsmiljöer, vilket vi har använt för att hitta en ´Fair Play-certifierad´ skolgård vilken vi sedan kunnat värdera utifrån samhällsnytta med metoder som man annars mäter ekosystemtjänster med. Vi har haft starkt team med kompetenser inom stadsutveckling med barnperspektiv, miljökonomi och byggbransch samt med administrativt stöd av Vinnova.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.