Definition av ballastegenskaper hos spårvägar

Reference number
Coordinator MÜLLER-BBM SCANDINAVIA AB
Funding from Vinnova SEK 976 515
Project duration November 2012 - September 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med detta projekt var utveckling av en priseffektiv metod att mäta ballaststyvhet hos spårvägssträckor, för att veta när underhåll bör ske och när packning av ballast under spår är tillräcklig. Metoden att bestämma styvheten har fungerat tekniskt väl. Medelstyvheten över en spårsträcka skiljer sig tydligt mellan god och dålig ballast. Problemet är styvhetsvariation mellan olika mätpunkter på samma sträcka som medför att ett stort antal mätningar behöver sammanställas för att avgöra om ballasten behöver förbättras eller inte. Därför kan en priseffektiv metod inte uppnås.

Results and expected effects

Omfattande mätningar har visat att den metod som använts, mätning av vertikal dynamisk styvhet mellan 10-100 Hz hos spårvägsspår med impulsexcitering, fungerar för att bestämma lokal ballastkvalitet. Metoden skulle ha förutsättningar att rationaliseras med lättare utrustning, billigare instrumentering och automatiserad utvärdering. Dock fås en så stor spridning för styvheten mellan olika punkter hos en begränsad spårsträcka för ´bra´ ballast. Ett orimligt antal punkter skulle behöva mätas för tillräcklig konfidens. Risken för falsklarm av dålig ballast blir annars stor.

Approach and implementation

Omfattande verifieringsmätningar av metod och analys inledningsvis. Ytterligare mätningar för att bättre förstå varför en stor spridning i mätresultat erhålls, speciellt för spår med goda ballastförhållanden. En examensarbetare togs in i projektet f o m jan 2014, för att lägga huvudvikten vid definition av förenklad utrustning för fältmätningar. Examensarbetet styrdes över till en oberoende statistisk analys av insamlade data. Analysen visade att det inte går att prediktera god ballast med tillräcklig konfidens utan många mätpunkter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.