Decode – community design for conflicting desires

Reference number 2014-00635
Coordinator Konstfack - Institutionen för design, konsthantverk & konst
Funding from Vinnova SEK 9 100 000
Project duration May 2014 - August 2016
Status Completed
Venture Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Call Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Purpose and goal

Decode har nått längre än förväntad tidplan genom medverkan i utvecklingen av forumet Citylab Action. 12 stadsutvecklingsprojekt arbetar, med start jan 2016, enligt Citylab Action i en pilotomgång, under ledning av SGBC. Decode utvecklade delen om processtyrning för planeringsskedet. Decode har etablerat ett nära samarbete med ytterligare en stor aktörsgrupp. Denna utökade projektsamverkan har främst gällt Decodes mål att kartlägga hur organisation och samverkan ser ut inom och mellan kommunförvaltningar, om olika parters makt och medborgarengagemang i stadsutvecklingen.

Expected results and effects

Decodes viktigaste insats har varit utvecklingen av Citylab Action, som förväntas bidra till följande effekter: HÅLLBARHETSSTYRNING: kommuner och privata aktörer utvecklar städer hållbart samtidigt som processen är effektiv och inkluderande ORGANISATIONSSYSTEM: en organisationskultur för att möta och inkludera nyskapande innovativa tjänster TJÄNSTEUTVECKLING: tjänster som ger stöd för sektorsövergripande samverkan SOCIAL INKLUDERING: medborgares intressen hanteras systematiskt och konstruktivt genom lösningsinriktade dialoger Se. bifogade webblänkar

Planned approach and implementation

Decodes projektaktiviteter indelades i 6 teman. Det centrala arbetet gällde tema 1 utvecklingen av Citylab Action, under ledning av SGBC. Samtliga projektaktiviteter i de övriga fem temana har bidragit i utvecklingen; dels till Citylab och dels oavhängigt genom att de parallellt även utvecklats, tillämpats och kommunicerats i samverkan med respektive arbetspakets partners. Tema 2-6 var följande: 2 Kommuners processtyrning 3 Medborgardialog 4 Social hållbarhet 5 Makt 6 Co-Design. Se utförlig beskrivning i slutrapportens bilaga, fråga 2. ´Testat och utvärderat lösningar´

External links

Citylab Action Guide - med Decodes bidrag, se kapitel ´Processtyrning´, sid 35-39. Decodes hemsida, med publikationer, presentationer, deltagare, kontaktuppgifter, med mera Citylab Action, presentation på Sweden Green Buildning Councils hemsida. Citylab Action, presentation av 12 stadsutvecklingsprojekt som medverkar i den första pilotomgången

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.