David Lindelöw - Policyrelevant arbete vid riksdagens utredningstjänst

Reference number 2011-00142
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 112 000
Project duration September 2011 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Hvuudsyftet med projektet var att låta en doktorand sammanfatta forskningsläge gällande inriktningen ´Hållbara, säkra och robusta transporter i stad och glesbygd´. Inriktningen hade arbetats fram av ledamöter i Arbetsgruppen för forskningsfrågor från riksdagens Trafikutskott (TU). Denna grupp fungerade även som beställare för projektet.

Results and expected effects

Forskningsöversynen presenterades i form av ett fyrsidigt faktablad som trycktes framför allt till ledamöter i Trafikutskottet (TU), Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) och Civilutskottet (CU), men även till riksdagens övriga ledamöter. Faktabladet förväntas ge ledamöterna koncis information om en aktuell framtids- och forskningsfråga, sammanställd av en forskare inom fältet (transportforskning). Stipendiatperioden gav även doktoranden en god inblick arbetet vid Riksdagens utredningstjänst (RUT) och i riksdagens arbete med forskningsfrågor.

Approach and implementation

Utifrån TU:s önskade inriktning utformades efter inläsning fem tänkbara inriktningar för faktabladet. TU:s Arbetsgrupp för forskningsfrågor beslutade att forskningsöversynen skulle riktas in mot temat ´En gemensam transport- och bebyggelseplanering´. Ett utkast med detta tema granskades av forskare vid andra universitet och TU:s arbetsgrupp gavs även möjlighet att kommentera detta utkast. En slutgiltig produkt färdigställdes utifrån de granskande forskarnas kommentarer och synpunkter från handledare på RUT.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.