Dagvatten som utmaning och resurs - Smarta dagvatteninnovationer för en internationell marknad

Reference number
Coordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 453 850
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Syfte och mål, att utveckla kommersiella produkter som kan lösa dagvattenrelaterade problem i hårdgjorda stadsmiljöer med komplexa ägarförhållanden. Målen för initieringsprojektet har uppfyllts genom att 10 kategorier på produktinnovationer har tagits fram som uppfyller de behov och krav som har identifierats hos berörda aktörer.

Expected results and effects

De förväntade resultaten av initieringsprojektet har uppfyllts i.o.m att nya lösningar med stor potential har identifierats samt en plan för hur dessa lösningar ska utvecklas. Behov hos berörda intressenter kartlagts samt nya aktörer, så som: kommuner, teknikleverantörer, fastighetsägare, knutits till projektet. Förväntade effekter att skapa en ny industri med dagvattenprodukter som förser den svenska och internationella marknaden med smarta, lättapplicerade multifunktionella produkter med låg miljöpåverkan och med stor social hänsyn uppnås efter följdinvesteringar.

Planned approach and implementation

Projektet har följt det planerade upplägg som beskrevs i ansökan till initieringsfasen. Grovt kan det delas upp i två delar: 1) Behovsanalysen, som gett underlag till diskussionen om åtgärder och bidragit till utvecklingen av produktinnovationer. 2) Konstellationsbyggande, för att hitta relevanta samarbetsparter och plats för fallstudie för att testa de innovationer som tagits fram. Detta har skett genom fem workshops, fyra studiebesök samt ett flertal intervjuer med ett stort antal aktörer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.