DaDeS: Data-driven Decision Support

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för data- och informationsteknik
Funding from Vinnova SEK 707 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011

Purpose and goal

Integrationen av Recorded Futures analysmotor och NDSSLs infrastruktur för simulering har påbörjats, liksom utvecklingen beslutsstödssystem för affärsutveckling hos Volvo, för utveckling av hållbara stad hos Trafikkontoret Göteborg och för beredskapsplanering och effektiv respons på hot om pandemiska sjukdomar hos Socialstyrelsen. Två unika tekniker för avancerad datahantering, så kallad ´Big Data´, har fastlagts. Till dessa har nu identifierats tre sektorsövergripande tillämpningsområden.

Results and expected effects

Med ledning av Dr. Ulf Essler vid Svenska Innovationsinstitutet AB har workshops 17 februari, 8 mars och 28-29 mars genomförts där konsortiebildningen genomförts, konsortiekontraktet accepterats samt arbetsorganisation och arbetsprocesser i en fas B utvecklats. Bland annat har användning av ´people mobility´ för effektiv kunskaps- och tekniköverföring bestämts, och för att skapa en efterfrågedriven projekt har projektet användare/kunder (Volvo, Socialstyrelsen) formerat en egen enhet.

Approach and implementation

Det som återstår att göra är att klargöra integrerade värdekedjor - vem som skapar värde, för vem och till vilken kostnad. Utveckling och integrationen av teknikverktyg i operativ verksamhet beräknas ta två till tre år. Transport: utveckla modeller baserade på data från Trafikkontoret och använda i ett realtidssystem med Volvo. Syfte är att reducera bränslekonsumtion och utsläpp i stadstrafiken. Hälsa: utveckla stadsmodeller för ´contingency planning´ vad gäller pandemihot. Data från Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kommer att användas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.