D3D - Digitala 3Dimentionella objekt för återanvändning

Reference number 2014-03056
Coordinator Luleå tekniska universitet - Centrum för Långsiktigt Digitalt Bevarande
Funding from Vinnova SEK 419 819
Project duration August 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har kunnat adressera aspekter som måste vidareutvecklas för en effektiv hantering av 3D modeller som sparar pengar och säkerställer återanvändning inom både fastighetsförvaltning och kulturarv. Projektet har framställt underlag för ett framtida utvecklingsprojekt som kan hjälpa intressenterna med långsiktig bevarande och åtkomst av 3D BIM över de aktuella teknikgränser och systemgränser som idag råder.

Results and expected effects

- IFC´s lämplighet som utbytesformat för 3D objekt måste utredas vidare . - IFC´s lämplighet som arbetsformat för 3D objekt måste utredas vidare - Testa och kvalitetssäkra användningen av länkade data för vidare implementation i förvaltningsorganisationer och digitala arkiv. - Anpassning till Riksarkivets riktlinjer. - Hantering av punktmoln från projektering till förvaltning samt som bevarandeformat behöver studeras närmare. - Undersöka möjligheterna att skapa mobila applikationer baserat på IFC - Undersöka andra format såsom PDF/e och DXF som bevarandeformat .

Approach and implementation

Projektet drabbades av allvarlig sjukdom på projektledaren östen Jonsson som medförde projektledarbyte och en del extra arbete. Den ekonomiska redovisningen är inte riktig i balans då RA och SFV har inte redovisat i den omfattning som motsvarar deras insatser. Orsakerna kan hänvisas till effektivitet och undermålig tidrapportering (exempelvis har de inte tagit med OH-kostnader och resor). Vad beträffar LTU så har vi redovisat den faktiska tidsåtgången som har varit högre än den budgeterade. Löneökningar har också bidragit till att LTU har överskridit budgeten.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.