CREATE Health - ett Translationellt Cancercentrum

Reference number
Coordinator Lunds universitet - CREATE Health
Funding from Vinnova SEK 9 000 000
Project duration January 2012 - June 2015
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har fungerat väl och uppfyllt målen. Start-up bolag har tagit över delar av projektet när de nått den fasen. Flera projekt har en stor kommersialiserings-potential och lösningar har gjorts eller diskuteras för majoriteten av projekten. Det stora antalet publikationer som kommit ut ur programmet visar på spridning av resultaten vilket är en viktig del för att forskningen ska gå framåt och tjäna sitt syfte.

Expected results and effects

Ett flertal av de rapporterade resultaten har möjlig kommersiell betydelse. En patentansökan är godkänd för en ny biomarkör för behandling av njurcancer. Baserat på resultat från detta program har Cantargia AB tagit fram en humaniserad antikropp för kliniska fas I/II studier. Immunovia AB har inom ramen för Horizon 2020 beviljats 43 miljoner SEK för att utveckla tidig diagnostik för pankreascancer. Detta visar på kort väg från forskning till nyttiggörande av resultat inom CREATE Health.

Planned approach and implementation

Upplägget för projekten med flera delprojekt har fungerat mycket väl vilket visas inte minst av de goda resultaten och de många publikationerna. Koordinatorn har på ett framgångsrikt sätt hållt ihop projektet och de olika PIs och regelbundna avstämningar har gjorts.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.