CLOSER bryggfas

Reference number 2014-03195
Coordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - CLOSER
Funding from Vinnova SEK 2 500 000
Project duration August 2014 - December 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att finansiera Closers fortsatta verksamhet under andra halvåret 2014 (den så kallade ´Bryggfasen´). Förutom fortsatt basverksamhet har ett väl förankrat förslag på fortsatt utveckling av programmet utformats och beviljats. Dessutom har ett flertal nya intressenter rekryteras till den fortsatta verksamheten.

Results and expected effects

Resultatet av överbryggningsfasen är, förutom resultaten enligt plan för den ordinarie verksamheten, att en ansökan för Closer 2.0 lämnats in och beviljats av VINNOVA. Totalt består partnerskapet i Closer nu av 17 partners (jämfört med tidigare 9).

Approach and implementation

Arbetet med att arbeta fram förslag till fortsättningen av Closer bedrevs i fyra faser: Fas 1: Effekter, vision och huvuduppgift Fas 2: Kvalitativa och kvantitativa mal Fas 3: Uppgifter och organisation Fas 4: Resurser och ekonomi Resultaten av ovanstående finns i ansökan som lämnades in till VINNOVA i slutet av oktober (bilaga 1). Mycket resurser lades på en-till-en samtal med gamla och nya partners. En enkät skickades ut och ett hundratal svarade. Två workshops arrangerades för att diskutera framtida inriktning, en i Stockholm och en i Göteborg.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.