CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

Reference number 2012-03570
Coordinator Sveriges Kommuner och Landsting
Funding from Vinnova SEK 3 350 000
Project duration October 2012 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Ramprojektet har genom de tio prioriterade delprojekten genomfört breddat partnerskap och samverkan via 62 olika aktörer, inkluderande kommuner, landsting, myndigheter, delegationer, region-/kommunförbund och intressenter, som gemensamt banat väg för digitala välfärdstjänster som syftar till en enklare, öppnare och effektivare kommunal sektor. Projektet har levererat resultat som skapat förutsättningar för tjänsteutveckling och innovationsupphandlingar.

Results and expected effects

Ramprojektet har givit erfarenheter och etablerat former för hur samverkan kan ske; mellan kommuner, mellan kommuner och statliga myndigheter och forskar- och praktikersamverkan. Resultaten från delprojekten; prototyper, förstudier, specifikationer, ramverk förväntas omhändertas, med den uppbyggda samverkan som viktig förutsättning, för ytterligare realisering och innovation - och i sin tur till förenklingar, ökad öppenhet och effektiviseringar. nhet och enkelhet.

Approach and implementation

Ramprojektet har genomförts som tio delprojekt inom skilda sektorer inkluderande 4 teman för att knyta ihop erfarenheter och stärka partnerskap och övergripande samverkansformer. E-förvaltningsforskare fr LiU & MIU har stött samverkan & utvecklat kunskap kring hur lyckade samverkansprojekt kan organiseras. Forskarna har i & med ramprojektet hittat arenor för forskar- och praktikersamverkan där vetenskaplig kunskap utgör praktiskt värde. Projekten har diskuterats och kommunicerats i projektgrupper, på webb, vid EU-seminarium, forskarworkshop, Offentliga rummet.

External links

SKLs samlingssida för de VINNOVA-finansierade projekten för utveckling av digitala välfärdstjänster Samordnade artefakter -en sökmotor & indexeringsfunktion, inkluderande indexering av kartlagd information Valadmin - Normalprocess 1.0, med stöddokument bl.a. checklistor - tillgängliga för allakommuner Öppna program arkivet - en plattform, för att synliggöra lösningar, tjänster, program framtagna av & för off sektor. Webbplats för att dela e-tjänster & appar - nationell e-tjänst för felanmälan i gatumiljön för alla svenska kommuner

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.